ВНИМАНИЕ! От версия 5.5/11.06.2008 г. на програмата във всички документи излизащи от програмата за съкратено име на общинската служба излиза зададеното от   ФУНКЦИИ на АДМИНИСТРАТОРА - Задаване ИМЕ на ОСЗ и ФИРМА-ИЗПЪЛНИТЕЛ - ВИД ОРГАНИЗАЦИЯ!

Версия  6.0/26.05.2009 г. на програмата се отнася за земите по чл.19 от ЗСПЗЗ!


За да инсталирате програма FRZPK през Windows, трябва:

1. Да вземете файл SpFRZPK.EXE от тази страница и да го стартирате през Windows.
    Този файл ще инсталира също такава програма, както и инсталатора през DOS.

2. Този файл съдържа цялата необходима информация и с него може да се прави ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ на програмата в съществуваща и/или празна
    директория.

 

Вземете от тук SpFRZPK.EXE

 

За да инсталирате програма FRZPK под DOS, трябва:

1. Да вземете файл FRZPKI.EXE от тази страница в празна директория на твърдия диск.
2. Да поставите форматирана, без лоши сектори,  дискета във флопи-дисковото устройство (А:).
3. Да го стартирате файл FRZPKI.EXE през DOS Prompt чрез командата:
       FRZPKI A:
    Тази команда създава дискета за инсталиране на програмата, която може да се използва по известния досега начин
       A:INSTALL2 FRZPK

ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!

1. Под DOS могат да се инсталират САМО ДОПЪЛНЕНИЯ т.е. в директории, където вече има инсталирана FRZPK, понеже пълната инсталация на системата не 
    се събира на една дискета от 1.44 MB.  ПЪЛНА ИНСТАЛАЦИЯ  в празна  директория може да се направи само с инсталатора под Windows.

2. Обърнете внимание, че ако стартирате гореописания файл без да укажете дисково устройство, няма да се създаде инсталационна дискета за програмата.
3. Не трябва да се разархивират файловете от тази страница в една директория и след това да се копират на дискета. Това ще доведе до създаване на
    неработоспособни дискета и програми.
4. В тази инсталация НЯМА служебните номенклатури за административно делене и землища в страната! Затова трябва да свалите и да инсталирате и тях както е     описано по-долу. 

             

Вземете от тук FRZPKI.EXE


Номенклатурен файл на системата

             

Вземете от тук 10000.NOM


За да инсталирате файлове за СЛУЖЕБНИ НОМЕНКЛАТУРИ към програми FRZ/FRZPK през DOS, трябва:

1. Да вземете файл FRZSLNOM.EXE от тази страница в празна директория на твърдия диск.
2. Да поставите форматирана, без лоши сектори,  дискета във флопи-дисковото устройство (А:).
3. Да го стартирате файл FRZSLNOM.EXE през DOS Prompt чрез командата:
       FRZSLNOM A:
    Тази команда създава дискета за инсталиране на административно деление, която може да се използва по следния начин
       A:INSTALLS FRZPK

  Вземете от тук FRZSLNOM.EXE